Uproszczenia dla mikro- i małych przedsiębiorców przy sporządzaniu lokalnych dokumentacji cen transferowych

Od 1 stycznia 2022 r. w ustawach o podatkach dochodowych obowiązują przepisy pozwalające podmiotom powiązanym będącym mikro- i małymi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców na sporządzanie dokumentacji cen transferowych bez analizy porównawczej lub analizy zgodności. Na mocy przepisu przejściowego zwolnienie z obowiązku posiadania tzw. benchmarku ma zastosowanie do dokumentacji sporządzanych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2020 r.
Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z kilkoma wyjątkami.
Fundacja rodzinna, będąca nowym rozwiązaniem w polskim systemie prawnym z pewnością daje dużo możliwości korzystnej optymalizacji podatkowej.
Spółki kapitałowe, a więc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna i prosta spółka akcyjna uchodzą powszechnie za dość bezpieczne formy prowadzenia działalności gospodarczej, bowiem wspólnicy (akcjonariusze) co do zasady nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania tych spółek, w tym również za zobowiązania podatkowe.
Często usłyszeć można, że przedsiębiorcy (a także inni podatnicy) domagają się prostych (tzn. nieskomplikowanych) i jasnych (tj. jednoznacznych w stosowaniu) przepisów podatkowych.
W reżimie estońskiego CIT istnieją aspekty, dla których znaczenie ma indywidualna sytuacja podatnika. Chodzi tu o status podatnika jako „małego” lub „rozpoczynającego prowadzenie działalności”.
Podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych lub grupowej dokumentacji cen transferowych, przedkładają, na żądanie organów podatkowych,
Od 2022 r. stosujemy specjalne zasady dla wypłat opodatkowanych u źródła (dywidendy, odsetki, należności licencyjne), które przekraczają 2 mln zł w ciągu roku dla tego samego podmiotu powiązanego.
W ramach swojej działalności wytwarzasz autorskie prawa majątkowe, które przenosisz (w tym w drodze licencji) na usługobiorcę i zastanawiasz się nad opodatkowaniem CIT Estońskim?
O zakazie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych już pisaliśmy na blogu. Mówiłem o nim też w 80. odcinku podcastu "Dzień Dobry Podatki".