Najważniejsze zmiany w podatkach w 2024 roku

najważniejsze zmiany w podatkach w 2024
Udostępnij ten wpis:

W podatkowym świecie wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, że nowy rok to nowe wyzwania, wynikające z licznych zmian w przepisach.  Rok 2024 nie jest wyjątkiem.

Wprowadzanie zmian zawsze budzi obawy wśród podatników, w szczególności, że w ostatnim czasie większość z nich sprawiała więcej szkody i zamieszania niż pożytku.

W niniejszym artykule przyjrzymy się najważniejszym z nich i krótko omówimy – wybrane z nich będą poruszane w trakcie roku. Wspomnimy także o tych zmianach, które nie są jeszcze pewne, ale „coś w trawie piszczy”.

Podatek minimalny

W pierwszej kolejności należy wspomnieć o „nowej-starej” daninie tj. podatku minimalnym, który wprowadzony został pod koniec 2021 r. a następnie zawieszony został na 2 lata.

Podatkiem tym zostały objęte polskie spółki i zakłady podmiotów zagranicznych (które są podatnikami CIT), które ponoszą straty ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych lub wykazują niski (do 2 proc.) wskaźnik dochodowości w ramach działalności operacyjnej (z wyłączeniem dochodów kapitałowych).

Należy jednak pamiętać, że ustawodawca przewidział pewne wyłączenia. Podmiotami, do których nie będziemy stosować podatku minimalnego są m.in.:

 • podmioty w roku podatkowym, w którym rozpoczęły działalność, oraz w kolejnych 2 latach;
 • przedsiębiorstwa finansowe;
 • mali podatnicy;
 • podmioty postawione w stan upadłości, likwidacji lub objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym;
 • podmioty, które w roku podatkowym uzyskały przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku poprzednim;
 • podmioty, które osiągnęły wskaźnik rentowności w jednym z trzech poprzednich lat w wysokości co najmniej 2%.

Nowe zasady liczenia limitu przychodów z wynajmu

Są również dobre wiadomości – realnie zmniejszy się obciążanie podatkowe dotyczące przychodów z najmu. Stawka ryczałtu wynosi 8,5% lub 12,5% w zależności od wysokości osiągniętych przychodów. Niższa stawka obejmowała kwotę do 100 tys. zł, przy czym w przypadku małżonków limit ten był liczony łącznie.

Obecnie w przypadku małżonków, którzy złożyli oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów z wynajmu u jednego z nich, limit przychodów wynosi 200 000 zł.

Nowe zasady wprowadzono 1 lipca 2023 r. a stosuje się do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. a zatem niejako wstecz. Oznacza to możliwość, że dla osób, które już w pierwszej połowie roku odprowadzały podatek 12,5% od przychodu z najmu powstanie nadpłata, którą należy wykazać w zeznaniu rocznym.

Indywidualne stawki amortyzacyjne

Rozwiązanie takie zostało przewidziane dla grup spełniających konkretne warunki. Przede wszystkim dotyczą one tylko mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Aby mogły być zastosowane środek trwały musi znajdować się na terenie gminy:

 1. zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, oraz
 2. w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 100% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

Warunki te muszą być spełnione łącznie. Jednocześnie, jeżeli środek trwały znajduje się na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi:

 1. od 120% do 170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju – okres amortyzacji dla tego środka trwałego nie może być krótszy niż 10 lat;
 2. powyżej 170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju – okres amortyzacji dla tego środka trwałego nie może być krótszy niż 5 lat.

Krajowy System e-Faktur

Od 1 lipca 2024 r. KSeF, który obecnie może być stosowany dobrowolnie, ma stać się obowiązkowy. Pojawiają się głosy o odroczeniu wejścia w życia tego uregulowania jednak jest to mało prawdopodobne, w szczególności biorąc pod uwagę odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację nr 250, gdzie stwierdzono, że „Jednym z priorytetów Ministerstwa Finansów w zakresie polityki fiskalnej jest wdrożenie i rozwój Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).”

Uprawnienie (do korzystania z systemu jako podatnik) o charakterze właścicielskim jest przypisane automatycznie podatnikom będącym osobami fizycznymi. Można wtedy korzystać z systemu autoryzując się Podpisem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Podatnicy nie będących osobami fizycznymi mogą korzystać z KSeF na podstawie pierwotnych uprawnień właścicielskich jeżeli posiadają elektroniczną pieczęć kwalifikowaną zawierającą NIP. W przypadku braku pieczęci podatnik (jednostka organizacyjna), aby korzystać z KSeF, musi wskazać osobę fizyczną uprawnioną do korzystania z KSeF. pośrednictwem zawiadomienia ZAW-FA.

Czy KSeF obejmie wszystkich? Otóż nie. System nie będzie dotyczył faktur wystawianych:

 1. przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju;
 2. przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, który posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, jednak to stałe miejsce nie uczestniczy w dostawie towarów lub świadczeniu usług, dla których wystawiono fakturę;
 3. przez podatnika korzystającego z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 7 (procedura nieunijna dotyczące wskazanych usług), 7a (szczególna procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób) i 9 (szczególna procedura dotycząca sprzedaży na odległość towarów importowanych), dokumentujących czynności rozliczane w tych procedurach;
 4. na rzecz nabywcy towarów lub usług będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
 5. w przypadku odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, określonych w przepisach wykonawczych – na dziś nie wiadomo dokładnie, jakie wyłączenia znajdą się w rozporządzeniu. Można przypuszczać, że będą to faktury np. za przejazd autostradą, bilety kolejowe itp.

JPK – zmiany

Wprowadzenie KSeF wymusi również wprowadzenie zmian w rozporządzeniu dotyczącym JPK. Obecnie planowane jest wprowadzenie:

 • obowiązku prezentowania w JPK_V7 numeru identyfikującego fakturę w KSeF
 • nowych oznaczeń do części ewidencyjnej tj. znacznika OFF (w razie awarii lub niedostępności systemu KSEF) oraz BFK (w przypadkach braku obowiązkowego wystawiania faktur przy użyciu KSeF)

Utrzymanie w I kwartale zerowej stawki VAT na żywność

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 2670), stawką zerową od 1 stycznia 2024 r. nadal będą objęte podstawowe produkty spożywcze, czyli: owoce, warzywa, mięso, nabiał i produkty ze zbóż (towary spożywcze wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT).

Zmiana zasad występowania o wydanie:

 1. wiążącej informacji stawkowej (WIS);
 2. wiążącej informacji akcyzowej (WIA);
 3. wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP, w prawie celnym).

Pisma w sprawach WIS należy składać a także będą doręczane wyłącznie za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym, natomiast w sprawach WIA i WIP za pośrednictwem konta na PUESC. Jeżeli konieczne będzie przesłanie próbki wyroku czy dokumentów, których nie można przesłać przez konto PUESC należy dostarczyć na zasadach ogólnych.

PCC – dla kogo stawka 6%?

Stawka 6% będzie miała zastosowanie wówczas, gdy:

 • w ramach jednej czynności kupowane jest co najmniej 6 lokali mieszkalnych – albo wcześniej ten nabywca nabył już co najmniej 5 lokali i teraz kupuje kolejne;
 • lokale znajdują się na tej samej nieruchomości gruntowej (nie muszą się znajdować w tym samym budynku);
 • dostawa tych lokali była opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Do tej pory takie transakcje nie były opodatkowane PCC.

Mikrorachunek podatkowy – jakie podatki na niego wpłacać?

Od 1 stycznia 2024 r. rozszerza się katalog podatków, które należy opłacać za pośrednictwem mikrorachunku. Należą do nich:

 • płatności wynikające z deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (przychodu) i należnego podatku IT-8FR (od przychodów fundacji rodzinnych),
 • płatności wynikające z obowiązku zapłaty ryczałtu od przychodów zagranicznych osób fizycznych, które przenoszą miejsce zamieszkania na terytorium RP (PIT-PZ),
 • płatności wynikające z obowiązku zapłaty podatku VAT w przypadku WNT niektórych towarów (VAT-14),
 • płatności wynikające z deklaracji dla podatku od gier (POG-P) oraz wpłat dziennych (POG-4 i POG-5),
 • płatności wynikające z informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1).

Które podatki „idą w górę”?

Tradycyjnie już, jak co roku wzrastają maksymalne stawki podatków od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od posiadania psów czy opłat uzdrowiskowych, czyli ogólnie podatków i opłat lokalnych. Zmiany te wynikają z zapisanej w ustawie indeksacji stawek podatkowych o wskaźniki inflacyjne.

Podwyższane są także stawki akcyzy na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie. Od 1 stycznia 2024 roku podatek akcyzowy wzrósł o:

 • 5%, na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie,
 • 10% na papierosy, tytoń do palenia cygara, cygaretki oraz susz tytoniowy.

Nowa opłata „plastikowa”

Od nowego roku przedsiębiorca, który oferuje produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 6 do ustawy będące opakowaniami lub napoje lub żywność pakowane w te produkty obowiązany będzie do pobrania opłaty od użytkownika końcowego nabywającego te produkty lub napoje lub żywność w tych produktach przedsiębiorca do pobrania opłaty od użytkownika końcowego nabywającego te produkty.

Co może Was zaskoczyć?

Oprócz pewnych zmian mamy też grupę takich, o których się mówi, że mogą się pojawić, ale nie muszą. Jeżeli wejdą w życie na pewno będziemy o tym informować natomiast teraz jedynie hasłowo sygnalizujemy czego można się spodziewać:

 • „kasowy” PIT;
 • wprowadzenie kwoty wolnej od „podatku Belki”;
 • zmiany w składce zdrowotnej;
 • nowa definicja budowli na potrzeby podatku od nieruchomości;
 • podwyższenie kwoty wolnej od podatku.

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x