złożenie TPR za 2022 rok

Poradnik dla spóźnialskich – TPR za 2022 rok

Dnia 31 stycznia 2024 roku upłynął termin na zaraportowanie transakcji z podmiotami powiązanymi za 2022 rok, dla podatników mający rok podatkowy zgodny z rokiem kalendarzowym. Kto zobowiązany był do złożenia informacji TPR? Jakie konsekwencje grożą za niezłożenie informacji TPR oraz czy da się ich uniknąć?
Przedłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych i nowości związane z formularzem TPR
Stało się! Minister Finansów przedłużył termin na złożenie informacji o cenach transferowych za 2022 r. Co nowego w formularzu TPR? Co z terminem na złożenie ORD-U? 
ceny transferowe dyrektywa UE
Dnia 12 września 2023 roku Komisja Europejska wydała wniosek ustawodawczy dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie cen transferowych. Proponowana Dyrektywa miałaby na celu zharmonizowanie na poziomie Unijnych aktów prawnych m.in. zasad dotyczących cen transferowych, definicji podmiotów powiązanych czy zakresu dokumentacji cen transferowych.
Podmioty powiązane zawierając ze sobą transakcję powiązane, na mocy ustawy o CIT i PIT zobowiązane są do ustalenia ceny transferowej na warunkach rynkowych, a więc takich jakie ustaliłyby między sobą podmioty nie mające między sobą żadnych powiązań. Obowiązek stosowania przez nich cen rynkowych – zgodnie z posiadaną w tym momencie najlepszą wiedzą – występuję już w chwili zawierania transakcji.
Regulacja safe harbour stanowi pewne uproszczenie dla podatników w zakresie udzielenia finansowania pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Od 1 stycznia 2022 r. w ustawach o podatkach dochodowych obowiązują przepisy pozwalające podmiotom powiązanym będącym mikro- i małymi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców na sporządzanie dokumentacji cen transferowych bez analizy porównawczej lub analizy zgodności. Na mocy przepisu przejściowego zwolnienie z obowiązku posiadania tzw. benchmarku ma zastosowanie do dokumentacji sporządzanych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2020 r.
Podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych lub grupowej dokumentacji cen transferowych, przedkładają, na żądanie organów podatkowych,
Wybierając opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek przed upływem przyjętego roku podatkowego podatnik ma obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego
Pojęcie „refakturowanie” – wykorzystywane głównie na potrzeby rozliczania VAT – polega na zafakturowaniu odsprzedaży bez doliczania jakiejkolwiek marży, przy czym taka operacja ma również
Umowa wspólnego przedsięwzięcia, umowa konsorcjum, czy inna umowa o podobnym charakterze mieści się w szerokiej definicji „transakcji kontrolowanej”, o której mowa na gruncie przepisów