Wysokość kosztów uzyskania przychodów ze zbycia udziałów sp. z o.o. powstałej z przekształcenia spółki komandytowej będącej podatnikiem CIT

Z momentem zbycia udziałów wiąże się uprawnienie podatnika do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów zbywanych udziałów. Jest to o tyle istotne, że podstawę opodatkowania przy transakcji zbycia udziałów stanowi dochód.
Finansowanie kart lunchowych ze środków obrotowych pracodawcy a składki na ubezpieczenia społeczne – problematyczny benefit pracowniczy
Zmiana tzw. rozporządzenia składkowego w przedmiocie niedoliczania do podstawy składek wartości środków przekazanych przez pracodawcę na kartach przedpłaconych uprawniających do nabycia posiłków przez pracownika miała ujednolicić wątpliwości prawne związane z kartami lunchowymi. Okazuje się jednak, że benefit ten wciąż pozostaje kłopotliwy.
Przedłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych i nowości związane z formularzem TPR
Stało się! Minister Finansów przedłużył termin na złożenie informacji o cenach transferowych za 2022 r. Co nowego w formularzu TPR? Co z terminem na złożenie ORD-U? 
Na gruncie prawa cywilnego oraz prawa podatkowego (dotyczy to zarówno VAT, jak i podatku dochodowego, ale również podatku od nieruchomości) w sposób odmienny traktowane są „grunty zabudowane”.
Spadki i darowizny opodatkowane podatkiem dochodowym
Czy wiedzieliście, że są takie spadki i darowizny, które będą opodatkowane podatkiem dochodowym a nie podatkiem od spadków i darowizn?
zapłata gwarancji bankowej
Czy zapłata gwarancji bankowej jako kary umownej za opóźnienie będzie dla spółki kosztem podatkowym? Czy odpowiedź jest uniwersalna?
ceny transferowe dyrektywa UE
Dnia 12 września 2023 roku Komisja Europejska wydała wniosek ustawodawczy dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie cen transferowych. Proponowana Dyrektywa miałaby na celu zharmonizowanie na poziomie Unijnych aktów prawnych m.in. zasad dotyczących cen transferowych, definicji podmiotów powiązanych czy zakresu dokumentacji cen transferowych.
estonski CIT
Z serii wszystko co dobre, szybko się kończy - wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą a wydatki na reprezentację – zmiana stanowiska KIS dot. estońskiego CIT.
Procedura przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego 
Jednym ze środków dowodowych, po jaki sięgają organy podatkowe w toku kontroli czy postępowania podatkowego, jest dowód z opinii biegłego. Praktyka pokazuje, że prawidłowe przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sprawia trudności organom podatkowym.
Koncepcja look-through approach warunki stosowania zwolnienia z WHT
W kontekście spełnienia warunku posiadania udziałów interesująca jest koncepcja look-through, która umożliwia zastosowanie preferencji podatkowych, w przypadku gdy statusu bezpośredniego udziałowca nie posiada podmiot, do którego bezpośrednio wypłacana jest należność z tytułu udziału w zyskach polskiej spółki.