złożenie TPR za 2022 rok

Poradnik dla spóźnialskich – TPR za 2022 rok

Dnia 31 stycznia 2024 roku upłynął termin na zaraportowanie transakcji z podmiotami powiązanymi za 2022 rok, dla podatników mający rok podatkowy zgodny z rokiem kalendarzowym. Kto zobowiązany był do złożenia informacji TPR? Jakie konsekwencje grożą za niezłożenie informacji TPR oraz czy da się ich uniknąć?
W przypadku dostawy gruntu niezabudowanego możliwe są dwie opcje opodatkowania: albo dostawa gruntu jest opodatkowana stawką 23% VAT, albo dostawa gruntu korzysta ze zwolnienia podatkowego. Zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u. zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
grunt zabudowany czy niezabudowany
W przypadku gruntów jednym z istotnych aspektów mających znaczenie dla sposobu ich opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest określenie tego, czy grunt jest zabudowany, czy też ma charakter gruntu niezabudowanego.
najważniejsze zmiany w podatkach w 2024
W podatkowym świecie wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, że nowy rok to nowe wyzwania, wynikające z licznych zmian w przepisach. Rok 2024 nie jest wyjątkiem. Wprowadzanie zmian zawsze budzi obawy wśród podatników, w szczególności, że w ostatnim czasie większość z nich sprawiała więcej szkody i zamieszania niż pożytku.
Z momentem zbycia udziałów wiąże się uprawnienie podatnika do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów zbywanych udziałów. Jest to o tyle istotne, że podstawę opodatkowania przy transakcji zbycia udziałów stanowi dochód.
Finansowanie kart lunchowych ze środków obrotowych pracodawcy a składki na ubezpieczenia społeczne – problematyczny benefit pracowniczy
Zmiana tzw. rozporządzenia składkowego w przedmiocie niedoliczania do podstawy składek wartości środków przekazanych przez pracodawcę na kartach przedpłaconych uprawniających do nabycia posiłków przez pracownika miała ujednolicić wątpliwości prawne związane z kartami lunchowymi. Okazuje się jednak, że benefit ten wciąż pozostaje kłopotliwy.
Przedłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych i nowości związane z formularzem TPR
Stało się! Minister Finansów przedłużył termin na złożenie informacji o cenach transferowych za 2022 r. Co nowego w formularzu TPR? Co z terminem na złożenie ORD-U? 
Na gruncie prawa cywilnego oraz prawa podatkowego (dotyczy to zarówno VAT, jak i podatku dochodowego, ale również podatku od nieruchomości) w sposób odmienny traktowane są „grunty zabudowane”.
Spadki i darowizny opodatkowane podatkiem dochodowym
Czy wiedzieliście, że są takie spadki i darowizny, które będą opodatkowane podatkiem dochodowym a nie podatkiem od spadków i darowizn?
zapłata gwarancji bankowej
Czy zapłata gwarancji bankowej jako kary umownej za opóźnienie będzie dla spółki kosztem podatkowym? Czy odpowiedź jest uniwersalna?