Wydłużenie terminów TP za 2021 r. stało się faktem. Czy czekają nas zmiany w formularzu TPR?

Udostępnij ten wpis:

10 czerwca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Podpis Prezydenta był długo wyczekiwany nie tylko przez sympatyków załatwiania spraw urzędowych online, ale również przez podatników obowiązanych na podstawie ustaw o podatkach dochodowych do sporządzenia lokalnych dokumentacji cen transferowych. Ustawa znowelizowała przepisy tzw. specustawy antycovidowej poprzez wydłużenie terminów na złożenie informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Więcej czasu na sporządzenie dokumentacji

Zgodnie z obowiązującymi do końca 2021 r. przepisami (tj. przed Polskim Ładem), na podmiotach powiązanych, zobowiązanych do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, ciążą dwa rodzaje obowiązków sprawozdawczych:

– złożenia właściwemu urzędowi skarbowemu oświadczenia o jej sporządzeniu w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego,

– złożenia Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych na formularzu TPR do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Przepisy przytoczonej na wstępie ustawy wydłużają ww. terminy:

do 30 września 2022 r. – w przypadku gdy termin na złożenie oświadczenia oraz informacji upływa w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Przedłużenie terminów na spełnienie niełatwych obowiązków na gruncie TP nie jest nowością –
z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia rok oraz dwa lata temu. W porównaniu do ubiegłego roku ustawodawca nie zapomniał o podmiotach, dla których termin na złożenie oświadczenia i TPR upływał w okresie od 1 do 31 stycznia.

Wydłużenie terminów TP oznacza, że podmioty powiązane, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, mają czas na złożenie informacji oraz oświadczenia  za 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Przepisy wydłużające terminy TP za 2021 r. wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 31 grudnia 2021 r.

Rozszerzenie stosowania alternatywy dla przesłanki „braku straty podatkowej” na inne podmioty

Polski Ład wprowadził nowe zwolnienia od obowiązku sporządzenia dokumentacji. Jedno z nich ma zastosowanie do transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie:

– pomiędzy położonymi na terytorium RP zagranicznymi zakładami podmiotów powiązanych mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium innego niż RP państwa członkowskiego UE lub innego państwa należącego do EOG,

– przez położony na terytorium RP zagraniczny zakład podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium innego niż RP państwa członkowskiego UE lub innego państwa należącego do EOG z podmiotem powiązanym mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium RP.

Zwolnienie ma zastosowanie w roku podatkowym, w którym:

– przychody lub koszty uzyskania przychodów powstałe w wyniku takich transakcji kontrolowanych zostały przypisane do zagranicznego zakładu;

– żaden z podmiotów powiązanych w zakresie tych przychodów lub kosztów przypisanych do zagranicznego zakładu nie korzysta ze zwolnień podmiotowych, zwolnień z opodatkowania dochodu z działalności w specjalnej strefie ekonomicznej i nie poniósł straty podatkowej.

Ustawa z 8 czerwca 2022 r. wprowadza do specustawy antycovidowej rozszerzenie stosowania alternatywy dla warunku nieponiesienia straty podatkowej w roku podatkowym – jednym z trzech dla zastosowania zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla tzw. transakcji krajowych. Wspomniana alternatywa polega na tym, że ze zwolnienia może skorzystać również podmiot, który poniósł stratę w roku podatkowym, pod warunkiem, że w tym samym roku uzyskał łączne przychody niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w analogicznym okresie poprzedzającym ten rok.

Do tej pory z preferencji mogły skorzystać jedynie podmioty krajowe, bowiem to w odniesieniu do transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium RP ustawodawca wymagał spełnienia przesłanki braku straty podatkowej.

Zgodnie z dodanym przepisem, ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji mogą również skorzystać podmioty powiązane mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium innego niż RP państwa członkowskiego UE lub innego państwa należącego do EOG w zakresie transakcji kontrolowanych pomiędzy położonymi na terytorium RP zagranicznymi zakładami tych podmiotów oraz pomiędzy zagranicznymi zakładami a podmiotami krajowymi, nawet jeżeli podmioty te poniosły stratę. Warunkiem jest spełnienie kryterium „przychodowego”.

Omawiany przepis wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2022 r.

Raportowanie transakcji kontrolowanych za 2021 r.

W związku z licznymi zmianami w zakresie cen transferowych wprowadzonymi przez Polski Ład Ministerstwo Finansów pracuje nad nowymi rozporządzeniami w sprawie informacji o cenach transferowych. Warto przypomnieć, że informacja o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2021 r. będzie składana do właściwego naczelnika urzędu skarbowego i będzie zawierała oświadczenie podmiotu powiązanego o rynkowości cen.

TPR-y za 2022 r. to jednak melodia przyszłości i z pewnością wrócimy do ich szczegółowego omówienia.

Projekty rozporządzeń zawierają również istotne informacje w zakresie TPR-ów składanych za 2021 r., co potwierdza MF na łamach swojej strony internetowej. Z informacji tych wynika, że do transakcji realizowanych w 2021 r. zastosowanie będą miały dotychczasowe rozporządzenia. Oznacza to, że MF nie planuje opublikowania nowych formularzy TPR.

Informacja ta jest istotna, bowiem na mocy przepisów przejściowych wprowadzających Polski Ład, do dokumentacji cen transferowych sporządzanej za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2020 r. podmioty powiązane będące mikro- lub małym przedsiębiorcą (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców) nie będą musiały załączać analizy cen transferowych lub analizy zgodności. Ta sama preferencja znajdzie zastosowanie w przypadku transakcji innych niż transakcje kontrolowane – tzw. transakcji rajowych.

W przypadku ww. transakcji informacja o cenach transferowych może nie zawierać m.in. danych dotyczących analizy porównawczej lub analizy zgodności – informacji dotyczących metod i cen transferowych.

Należy mieć nadzieję, że portal podatkowy zostanie tak dostosowany do obowiązujących przepisów, że umożliwi podmiotom powiązanym złożenie formularzy niezawierających ww. danych bez żadnych problemów technicznych.

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x