Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej środek trwały (np. budynku)

Udostępnij ten wpis:

Wielu czytelników naszego bloga prowadzi działalności gospodarcze, w których wykorzystywane są budynki stanowiące środki trwałe. Często to właśnie ten składnik majątku ma w danym przedsiębiorstwie najwyższą wartość. Jego sprzedaż generuje nadzwyczajny przychód i (zazwyczaj) dochód. Przedsiębiorcy zastanawiają się przed takim zbyciem: czy wycofać nieruchomość z działalności gospodarczej? Czy może zmienić formę opodatkowania? Co „zrobić” ze składką zdrowotną?

 

Ale … od podstaw!

 

Zasadniczo, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a updof (ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.) do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej. Samym przychodem będzie tu zaś, należna choćby nieotrzymana, wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia; chyba że cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie nie odbiega od wartości rynkowej zbywanych praw (ale i rzeczy).

Co jednak z kosztami? Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów (z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów) ale zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. a) updof wydatki te (zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 updof) będą kosztem uzyskania przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d updof, oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy i praw jest przedmiotem działalności gospodarczej, a także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 updof (czyli właśnie środków trwałych), bez względu na czas ich poniesienia.

 

Czy w tej sytuacji wycofanie nieruchomości jest rozwiązaniem?

W krótkiej (6 letniej) perspektywie – nie, nie jest. Wycofanie składnika majątku z działalności gospodarczej i jego późniejsza sprzedaż nie pozwala natychmiastowo uniknąć powstania przychodu z działalności gospodarczej. Co prawda w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 updof odpłatne zbycie nieruchomości (w tym prawa wieczystego użytkowania gruntów) poza działalnością gospodarczą nie podlega opodatkowaniu po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Niemniej jednak zasady tej nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 updof (czyli np. środków trwałych), z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3 updof (co oznacza, ze wyłączenie nie dotyczy m.in. budynków i lokali mieszkalnych), nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

 

Czy zmienić formę opodatkowania?

To zależy, można na tym zaoszczędzić, oczywiście o ile odsuniemy w czasie do nowego roku podatkowego zbycie nieruchomości. Posłużmy się przykładem przedsiębiorcy rozliczającego się na skali podatkowej, który chce sprzedać zamortyzowany budynek za cenę 1.000.000 zł o wartości początkowej 500.000 zł.

 

Jeśli rozlicza się progresywnie zapłaci podatek (wejdzie w 32%) od (w uproszczeniu) 1.000.000 zł, gdyż nie ma już kosztów, które aktywowałyby się przy sprzedaży. Dodatkowo zapłaci wysoką składkę zdrowotną 9%, ale od innej (mniejszej!) podstawy, gdyż zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 807 z późn. zm.) dochód nie jest powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2022 r.

Przejście na podatek liniowy pozwoli zapłacić zarówno niższy podatek (19% zamiast 12%+32% w drugim progu) jak i znacznie niższą składkę zdrowotną – w tym konkretnym przykładzie.

Najtańszym podatkowo rozwiązaniem będzie jednak przejście na ryczałt, gdzie sprzedaż środka trwałego zostanie opodatkowana 10% stawką podatku (od przychodu) czyli podatek od 1.000.000 zł wyniesie 100.000 zł, a składka zdrowotna zamiast kilkudziesięciu tysięcy wyniesie jedynie minimalnie ponad 1.000 zł, czyli będzie kilkadziesiąt razy mniejsza. Rozwiązanie to zmniejsza sumę obciążeń, względem skali podatkowej o około 2/3, a względem podatku liniowego o połowę (dla podatnych kwot).

 

Niekiedy podatnicy boja się reakcji US, gdy ten poweźmie informacje o zmianie formy opodatkowania (z progresji na ryczałt) w styczniu 202x r. i niezwłocznej sprzedaży środka trwałego. Tu odsyłam Państwa do indywidualnej interpretacji z dnia 17 stycznia 2022 r., w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0112-KDWL.4011.181.2021.2.WS) uznał takie działanie za prawidłowe. W interpretacji możemy przeczytać, że „W 2021 r. dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczynię podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT). Jednocześnie od 2022 r. Wnioskodawczyni ma zamiar dokonać wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencyjnych oraz ująć środki trwałe wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej w wykazie środków trwałych. (…) W związku z tym, że będzie Pani opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a zbywana nieruchomość nie jest nieruchomością mieszkalną, do przychodu z jej sprzedaży zastosowanie będzie miał art. 12 ust. 10 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Reasumując, planowana przez Panią sprzedaż nieruchomości w 2022 r. będzie opodatkowana 10% stawką ryczałtu – zgodnie z art. 12 ust. 10 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ze względu na wybór formy opodatkowania przez Panią w roku 2022.” Sprawa ta jest dodatkowo ciekawa również ze względu, że dotyczy przychodu przekraczającego limit 2 000 000 euro.  Limit ten (art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.)) dotyczy jednak roku poprzedzającego rok podatkowy!

 

Oczywiście nie jest to wyjście dla każdego, jeśli prowadzona działalność operacyjna generowałaby wysoki podatek zryczałtowany, cała „operacja” traci sens.

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Inspiracją do tego wpisu były rozmowy z moim wspólnikiem w Gardens Tax & Legal – Aleksandrem Słyszem oraz jego wpis na blogu Kancelarii. […]

trackback

[…] Inspiracją do tego wpisu były rozmowy z moim wspólnikiem w Gardens Tax & Legal – Aleksandrem Słyszem oraz jego wpis na blogu Kancelarii. […]

2
0
Would love your thoughts, please comment.x