27 lut

Nowy oręż w walce z fiskusem? Objaśnienia podatkowe i klauzula pewności prawa

 
Prawo podatkowe podlega ciągłym zmianom

Jak powszechnie wiadomo, prawo podatkowe cechuje się dużą zmiennością. Co istotne, podatnicy zaskakiwani są nie tylko zmianami w przepisach, lecz zmienia się także ich wykładnia – nierzadkie są sytuacje, w których w odniesieniu do tego samego problemu istnieje więcej niż jedna linia orzecznicza. Biorąc pod uwagę ingerencyjność prawa podatkowego oraz fakt, że na podatniku ciąży obowiązek samoobliczenia podatku, niezbędne są mechanizmy gwarancyjne, które pomagają podatnikowi przewidzieć skutki podatkowe jego działań. O potrzebie ich istnienia świadczy choćby popularność instytucji interpretacji indywidualnej, lecz spotkać się można z praktyką kwestionowania jej mocy ochronnej (o czym pisaliśmy tutaj).

W tym kontekście interesującym pomysłem wydają się objaśnienia podatkowe oraz tzw. klauzula pewności prawa. Istnieją one w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2017 r. Czytaj więcej

03 lut

PCC od spółki jawnej do zwrotu?

Postanowienie NSA

Postanowieniem z 30 stycznia 2017 r. (II FSK 3697/14) NSA przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów zagadnienie prawne, zmierzające do ustalenia, czy przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę jawną podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Skąd wynikają wątpliwości NSA?

Po pierwsze, w toku postępowania przed sądem I instancji skarżący podnosił, że w świetle dyrektywy 2008/7/WE spółka jawna powinna zostać uznana za spółkę kapitałową. Zaakceptowanie tego poglądu oznaczałoby zastosowanie zwolnienia od PCC. Przekształcenie spółki kapitałowej w inny rodzaj spółki kapitałowej nie podlega bowiem opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. d dyrektywy 2008/7/WE. Czytaj więcej

13 sty

Zmiany w opodatkowaniu PCC sprzedaży gospodarstw rolnych – rok praktyki

Nowe brzmienie zwolnienia

Obrót prawem własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). W stanie prawnym do końca 2015 r. wolne od PCC było przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, w drodze m.in. umowy sprzedaży, umowy o zniesienie współwłasności, umowy zamiany – pod warunkiem, że w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

Od 1 stycznia 2016 r. ustawodawca zawęził zakres omawianego zwolnienia, obejmując nim wyłącznie sprzedaż własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami, pod warunkiem że w wyniku dokonania czynności zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia. Czytaj więcej

22 gru

Nowa kwota wolna a obowiązki płatników

Hope of investor concept

Zmiany w kwocie wolnej od podatku

Niedawno pisaliśmy na blogu o zmianach w podatkach, które wejdą w życie w 2017 r. Jedną z takich zmian jest nowelizacja przepisów dotyczących kwoty wolnej w podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli wysokości dochodów, przy uzyskaniu których podatnicy nie płacą PIT. Zmiana ta wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2015 r. (sygn. akt K 21/14).

W konsekwencji, od 1 stycznia 2017 r. obowiązywać będzie skomplikowany system obliczania kwoty zmniejszającej podatek. Upraszczając, będzie się on cechować degresywnością, czyli kwota wolna będzie maleć wraz ze wzrostem dochodów podatnika. Przykładowo, osoby zarabiające do 550 zł miesięcznie będą cieszyć się kwotą wolną na poziomie 6600 zł rocznie. Z kolei dla osób, których podstawa opodatkowania będzie wyższa od 11 000 zł, lecz nie będzie przekraczać 85 528 zł, kwota wolna od podatku się nie zmieni i wyniesie tak jak dotychczas 3 091 zł.

Zmiana kwoty wolnej, jak widać, będzie korzystna dla niektórych podatników. A na co powinni przygotować się płatnicy? Czytaj więcej

01 gru

Zaprzestanie wykonywania działalności a spis z natury w VAT

Machine  crire - crivain - The end

Zakończenie działalności nie jest neutralne podatkowo

Koniec działalności to nie koniec obowiązków związanych z podatkami. Jeden z takich obowiązków występuje na gruncie podatku od towarów i usług, a dotyczy on następujących sytuacji:

  • rozwiązanie spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;
  • zaprzestanie przez podatnika VAT będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zobowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o VAT, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

We wskazanych wyżej przypadkach podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury. Czytaj więcej

15 lis

Spółka komandytowa jako spółka kapitałowa – szansa na odzyskanie nadpłaconego PCC

Return on Investment Analysis

Spółka komandytowa to spółka kapitałowa na gruncie dyrektywy 2008/7/WE

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC) podlega szereg czynności, w tym te, które  dotyczą spółek. Zaliczają się do nich m.in. zawarcie umowy spółki, wniesienie i podwyższenie wkładów do spółki osobowej, podwyższenie kapitału zakładowego, dopłaty, udzielenie pożyczki spółce przez wspólnika, przekształcenie spółek.

Zakres opodatkowania PCC jest jednak ograniczony przepisami dyrektywy 2008/7/WE z 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału. Dyrektywę 2008/7/WE stosuje się do spółek kapitałowych (w rozumieniu przepisów tej dyrektywy) i dotyczy ona podatku kapitałowego. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem kapitałowym w rozumieniu tej dyrektywy. Czytaj więcej

03 lis

Usługi niematerialne a koszty uzyskania przychodów

Business investment risk management and performance analysis

Zakup usług niematerialnych może sprawiać problemy podatkowe

Kilka tygodni temu pisaliśmy na blogu o usługach niematerialnych w kontekście podatku u źródła. To nie jedyny obszar, w którym rozliczenie zakupu usług niematerialnych może być kłopotliwe. W tym wpisie zajmiemy się kwestią uwzględniania wydatków na usługi niematerialne w rachunku podatkowym.

Kiedy wydatek stanowi koszt uzyskania przychodów?

Zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych, kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wydatków wymienionych w tzw. katalogach „kosztów zabronionych”. Czytaj więcej

06 paź

Jak prawidłowo opisywać towary i usługi na fakturach i paragonach?

Nazwy towarów i usług muszą być precyzyjne

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży m.in. na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, muszą rejestrować sprzedaż na kasie fiskalnej. Przepisy zobowiązują podatników do takiego programowania kas fiskalnych, by paragony zawierały nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację (co potwierdza także praktyka organów podatkowych – np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 września 2016 r., IBPP2/4512-539/16-1/WN). Uchybienie temu obowiązkowi może doprowadzić do ukarania przedsiębiorcy grzywną.

Obowiązek precyzyjnego określenia nazwy towaru lub usługi istnieje także w odniesieniu do faktur wystawianych przez przedsiębiorcówCzytaj więcej

15 wrz

Zakup usług niematerialnych za granicą a podatek u źródła

Background image with world map and connection lines

Kupując za granicą niektóre usługi niematerialne narażasz się na obowiązek zapłaty podatku

Kupowanie za granicą towarów i usług jest powszechną praktyką w obecnych realiach gospodarczych. W tym kontekście przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na zakupywane tam usługi niematerialne. Zakup niektórych usług niematerialnych może wiązać się bowiem z obowiązkiem zapłaty podatku (tzw. podatek u źródła) od wynagrodzenia płatnego zagranicznemu kontrahentowi. Dotyczy to np. usług doradczych, księgowych, reklamowych, a także kupowania biletów lotniczych, praw autorskich i know-how.

Czytaj więcej