18 lip

Pierwsze zasiedlenie w VAT – co zmieni opinia Rzecznika Generalnego w sprawie Kozuba Premium Selection?

3d illustration of building construction concept

Pierwsze zasiedlenie w Trybunale Sprawiedliwości

Jak już pisaliśmy TUTAJ Trybunał Sprawiedliwości UE zajmuje się problemem zgodności polskiej ustawy o VAT z dyrektywą VAT w kontekście pierwszego zasiedlenia. Trybunał zbada, czy pojęcie pierwszego zasiedlenia nie zostało przez Polskę ukształtowane zbyt wąsko w stosunku do tego, czego wymaga dyrektywa.

Trybunał Sprawiedliwości bada sprawę na wniosek NSA, który postanowieniem z 23 lutego 2016 r. (I FSK 1573/14) zwrócił się do TS z pytaniem prejudycjalnym w tym zakresie w postępowaniu dotyczącym spółki Kozuba Premium Selection (w Trybunale sprawie nadano sygnaturę C-308/16).

Opinia Rzecznika Generalnego

4 lipca 2017 r. Rzecznik Generalny Manuel Campos Sánchez-Bordona w opinii wydanej w sprawie Kozuba Premium Selection stwierdził, że polska ustawa o VAT jest niezgodna z dyrektywą w zakresie rozumienia pojęcia pierwszego zasiedlenia.

Rzecznik podkreślił, że pierwszym zasiedleniem (w świetle dyrektywy VAT) jest już samo rozpoczęcie użytkowania budynku czy budowli (w tym także przez inwestora po ich wybudowaniu). Oznacza to, że dla pierwszego zasiedlenia (inaczej niż na gruncie polskiej ustawy o VAT) nie jest konieczne „dokonanie czynności podlegającej opodatkowaniu” (czyli np. sprzedaż, wynajęcie czy wydzierżawienie nieruchomości).

Należy spodziewać się, że Trybunał podzieli pogląd Rzecznika.

Skutki dla praktyki podatkowej

Zgodnie z aktualną praktyką organów podatkowych pierwszym zasiedleniem po wybudowaniu budynku czy budowli jest już samo ich zajęcie do używania. W tym zakresie praktyka ta odpowiada opinii Rzecznika Generalnego.

Trzeba jednak podkreślić, że już w odniesieniu do budynków wybudowanych, lecz ulepszonych organy podatkowe wyrażają dziś jednolicie pogląd, że do pierwszego zasiedlenia konieczne jest dokonanie czynności podlegającej opodatkowaniu (sprzedaż, wynajęcie, wydzierżawienie).

Zgodnie z opinią Rzecznika Generalnego samo rozpoczęcie użytkowania ulepszonego budynku skutkuje jego pierwszym zasiedleniem.

Przykład

Podatnik nabywa budynek na potrzeby własnej działalności i przeprowadza prace adaptacyjne i modernizacyjne (wydatki przekraczają 30% wartości początkowej). Następnie podatnik przenosi swoją siedzibę do zmodernizowanego budynku.

Po upływie kilku lat podatnik sprzedaje budynek. W świetle dotychczasowej praktyki podatkowej sprzedaż taka traktowana byłaby jako pierwsze zasiedlenie i podlegałaby opodatkowaniu VAT (w typowej sytuacji zastosowania nie znajdą także i inne zwolnienia – np. z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT).

Z drugiej strony w świetle opinii Rzecznika Generalnego sprzedaż taka podlegałaby zwolnieniu z VAT jako dokonana po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia.

Takie rozbieżności mogą powodować stan dużej niepewności na rynku obrotu nieruchomościami.

06 lip

Szansa na niższy podatek u źródła?

Podatek u źródła – od kwoty brutto, czyli bez kosztów

Osoby nieposiadające na terytorium Polski miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu podlegają opodatkowaniu jedynie w odniesieniu do dochodów osiągniętych w Polsce. Ustawy podatkowe w stosunku do niektórych dochodów osiąganych przez te podmioty nakładają obowiązek zapłaty tzw. podatku u źródła. Podatek ten pobierany jest przez płatnika (dokonującego wypłaty należności) według stawki 20% bez możliwości potrącenia kosztów uzyskania przychodów. Czytaj więcej

28 cze

Rozstrzyganie wątpliwości faktycznych na korzyść podatnika a zasada in dubio pro tributario

Different direction concept. Young businessman not sure where to go

Na czym mogą polegać wątpliwości?

Właściwe rozliczenie się z podatków wymaga ustalenia przez podatnika dwóch elementów: faktów oraz prawa. Wypełniając deklarację podatkową trzeba zatem po pierwsze odtworzyć swoją wiedzę o wszelkich okolicznościach faktycznych – zdarzeniach, czynnościach, umowach, transakcjach itd., które mogą mieć wpływ na wysokość podatku.

Po drugie natomiast trzeba ustalić, jakie przepisy mają zastosowanie do sprawy podatnika, czy obowiązują czy też zostały zmienione oraz wreszcie – należy dokonać ich interpretacji (wykładni).

W odniesieniu do obu tych elementów mogą pojawić się wątpliwości, których nie można usunąć.

Wątpliwości te może też mieć organ podatkowy, który kontrolując prawidłowość rozliczeń podatnika nie będzie w stanie:

a) ustalić stanu faktycznego (np. brak dowodów) bądź też

b) rozstrzygnąć dylematów interpretacyjnych.

W mojej ocenie przypadek a) jest większym problemem w praktyce. O ile bowiem dylematy interpretacyjne można rozwikłać przy zastosowaniu odpowiednich zasad wykładni, to z ustaleniem faktów – w braku dowodów i po upływie dłuższego czasu od danego zdarzenia – może być już gorzej.

Zasada in dubio pro tributario – na czym polega?

Czytaj więcej

22 cze

Przeniesienie praw do wyników badań finansowanych dotacją w VAT

Finanzspritze auf weiem Hintergrund mit Mnzen

Dotacje w projektach badawczych

W jednym z ubiegłorocznych wpisów poruszyliśmy zagadnienie dotacji w podstawie opodatkowania VAT. Podatnicy realizujący projekty naukowe i badawcze szeroko korzystają z możliwości dofinansowania publicznego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Często umowy o dofinansowanie przewidują przeniesienie praw autorskich do wyników badań na Skarb Państwa lub podmiot, który dokona ich komercjalizacji. W niniejszym wpisie zajmiemy się praktyką organów podatkowych w zakresie VAT od tego rodzaju dotacji. Czytaj więcej

08 cze

Zapłata gotówką a koszty uzyskania przychodów

Kiedy trzeba płacić przez rachunek płatniczy?

Od 1 stycznia 2017 r. podatnicy PIT i CIT nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji o wartości powyżej 15 000 zł została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Należy podkreślić, że ograniczenie to dotyczy przedsiębiorców dokonujących transakcji z innymi przedsiębiorcami oraz jest niezależne od liczby płatności – istotna jest wartość transakcji. Czytaj więcej

05 cze

Sprzedaż nieruchomości po śmierci małżonka – uchwała NSA

Divide HouseKiedy sprzedaż nieruchomości podlega wyłączeniu z opodatkowania w podatku dochodowym?

Odpłatne zbycie nieruchomości (poza działalnością gospodarczą) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jeśli zostanie dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie danej nieruchomości.

Dwie linie orzecznicze

Powstaje przy tym pytanie, w jaki sposób liczyć ten termin w sytuacji, w której nieruchomość nabywana jest do majątku wspólnego małżonków, a następnie, po śmierci jednego z małżonków, drugi nabywa przypadający zmarłemu udział i sprzedaje całą nieruchomość.

Czytaj więcej

29 maj

Budowa na wydzierżawionym gruncie – rozliczenie nakładów w VAT

Fotolia_86412127_S

Budowa na cudzym gruncie

Nie należą do rzadkości sytuacje, gdy podatnik wznosi obiekt budowlany na nieruchomości, która nie stanowi jego własności. Może być to przypadek budowy na gruncie, do którego podatnik posiada określony tytuł prawny lub budowa zupełnie „nieświadoma” (np. przekroczenie granic działki). W niniejszym wpisie zajmiemy się sytuacją budowy budynku przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu VAT na nieruchomości gruntowej używanej przez niego na podstawie umowy dzierżawy. Czytaj więcej

19 maj

Crowdfunding a VAT

Czym jest crowdfunding?

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, jest nowym sposobem pozyskiwania kapitału na różnego rodzaju przedsięwzięcia. Najczęściej odbywa się ono na podstawie następującego schematu:

  • wspierający przekazują organizatorowi (beneficjentowi) środki pieniężne na wybrany cel za pośrednictwem platformy crowdfundingowej;
  • beneficjent zobowiązuje się dostarczyć wszystkim wspierającym towar lub usługę po zakończeniu zbiórki niezależnie od jej wyniku (flexible funding) albo po zakończeniu zbiórki, w ramach której uzyskał 100% pożądanych środków na realizację projektu (model all-or-nothing).

Czytaj więcej

12 maj

Spieszmy się kochać interpretacje podatkowe…

Depressed wet man holding a broken turned up umbrella by the wind

Upadek interpretacji indywidualnych?

Indywidualne interpretacje prawa podatkowego to jedno z najważniejszych osiągnięć polskiego systemu podatkowego ostatniego ćwierćwiecza. Naszemu prawu podatkowemu można zarzucić wiele, ale z modelu interpretacji indywidualnych, jako mechanizmu ochrony praw podatnika, możemy być dumni.

Niestety, w ostatnim czasie zaobserwować można bardzo niepokojącą tendencję pomniejszania roli interpretacji indywidualnych – zarówno w drodze zmian legislacyjnych, jak i poprzez praktykę uchylania się od wydawania interpretacji przez organy podatkowe.

Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że działania te mają na celu zniechęcenie podatników do korzystania z instrumentu interpretacji indywidualnej, co w kontekście zaostrzania prawa podatkowego i rosnącego stopnia jego skomplikowania byłoby fatalne dla podatników (szczególnie dla tzw. uczciwych, o których państwo powinno akurat dbać, bo to z nich ma wpływy budżetowe!). Czytaj więcej

28 kwi

Odwrotne obciążenie w VAT a usługi budowlane – PRAKTYCZNY PORADNIK!

Plac budowy

Mija właśnie 5 miesięcy od wprowadzenia do ustawy o VAT przepisów o odwrotnym obciążeniu dla usług budowlanych. Pomimo publikacji objaśnień MF i rosnącej liczby interpretacji indywidualnych wiele istotnych problemów wciąż pozostaje bez rozwiązania.

Pokusiliśmy się zatem o stworzenie opracowania, które mogłoby choć w części pomóc rozstrzygnąć  pojawiające się dylematy w tym zakresie. Opisaliśmy problemy i wątpliwości, z którymi zetknęliśmy się podczas pracy z przedstawicielami branży budowlanej i uporządkowaliśmy je wraz z propozycjami rozwiązań.

Zachęcamy do pobrania naszego e-booka. Poradnik to 24 strony praktycznych porad, wyjaśnień i przykładów.

WL TAX odwrotne obciążenie mini

POBIERZ

Zapraszamy także do zapoznania się z naszym wcześniejszym wpisem, w którym piszemy o problemach z odwrotnym obciążeniem w branży budowlanej. Wpis można znaleźć TUTAJ.