Sprzedaż gruntu z rozpoczętą inwestycją budowlaną – kwalifikacja na gruncie VAT

Sprzedaż gruntu z rozpoczętą inwestycją budowlaną – kwalifikacja na gruncie VAT
Udostępnij ten wpis:

W podatku od towarów i usług inne zasady dotyczą dostaw gruntów niezabudowanych, zaś inne gruntów zabudowanych. W przypadku tych ostatnich bowiem, przedmiotem dostawy są generalnie budynki, czy też budowle znajdujące się na gruncie i to w odniesieniu do nich ustala się stawkę podatku, czy też możliwość zastosowania zwolnienia podatkowego. 

Gruntem zabudowanym jest grunt, na którym znajdują się budynki, czy też budowle (przy czym zasadniczo – o czym w kolejnych wpisach – obiekty te powinny być „istotne”). Grunt niezabudowany to grunt, na którym nie ma obiektów budowlanych.  

 

A co w przypadku, w którym na danym gruncie jest rozpoczęta budowa obiektu budowlanego? Czy jest to grunt zabudowany, czy niezabudowany? 

Piszemy tutaj o sytuacji, w której w danym momencie (tj. w chwili dokonywania dostawy) dany obiekt nie ma wszystkich cech odpowiednio budynku, czy też budowli 

Uważa się, że w tego rodzaju przypadkach mamy do czynienia z dostawą gruntu (na którym taki budynek jest wznoszony, lecz nie ukończony). Nie jest to zaś dostawa obiektu budowlanego (budynku).  

Tak przykładowo Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 8 grudnia 2017 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.430.2017.1.MK, w interpretacji z dnia 18 lipca 2018 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.408.2018.2.K, czy też w interpretacji z dnia 6 lutego 2020 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.787.2019.2.KO – wskazywano w nich m.in.:

w przypadku, gdy przedmiotem dostawy jest nieruchomość zabudowana niedokończoną inwestycją budowlaną, która w myśl przepisów prawa budowlanego nie wypełnia definicji budynku, budowli lub ich części, dla potrzeb klasyfikacji prawnopodatkowej taki teren, w części na której znajduje się ten obiekt, należy traktować jako niezabudowany teren budowlany, nie zaś jak wskazał Wnioskodawca – jako grunt zabudowany budynkiem w określonym stopniu zaawansowania robót”. 

Z kolei w wyroku z dnia 28 listopada 2019 r., sygn. akt I FSK 1235/17 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał z kolei, że czynności podlegające opodatkowaniu:

mogą mieć za przedmiot zarówno obiekt budowlany, jak i – traktowaną jako odrębny towar – część obiektu budowlanego, co wynika z treści art. 41 ust. 12 u.p.t.u. Uzasadnione jest zatem stwierdzenie, że częścią obiektu budowlanego w rozumieniu tego przepisu, jest część budynku wyodrębniona fizycznie oraz – co do zasady – pod względem prawnym (przede wszystkim lokal mieszkalny). Bez takiego wyodrębnienia, nie można byłoby dokonać rozróżnienia pomiędzy np. remontem budynku i remontem części (tego) budynku (czynności dotyczącej odrębnego towaru). Takie podejście odpowiada również ogólnemu pojęciu towaru z art. 2 pkt 6 u.p.t.u., zgodnie z którym towarami są rzeczy oraz ich części, a jako przedmioty dostawy (chodzi o części rzeczy), polegającej na przeniesieniu prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 u.p.t.u.), muszą się cechować wyodrębnieniem.  W świetle poczynionych przed chwilą spostrzeżeń, wykluczyć również należało, że w niniejszej sprawie fundament wraz z fragmentem muru, mógłby zostać potraktowany jako część budynku, stanowiąca przedmiot dostawy opodatkowanej obniżoną stawką”. 

Z kolei w orzeczeniu z dnia 18 maja 2017 r., sygn. I FSK 1691/15, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał:

Przedmiotem art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) objęte są jedynie takie budynki, budowle lub ich części, które po wybudowaniu lub ulepszeniu nadają się do „oddania do użytkowania”, co wyklucza z ich zakresu przedmiotowego obiekty, które mają jedynie wylane ławy oraz ściany fundamentowe żelbetowe z częściowo wykonanymi podejściami przyłączy mediów„.  

W orzeczeniu tym NSA wywodził m.in., że pojęcie budynku należy rozumieć w znaczeniu potocznym i intuicyjnym. Konstrukcja znajdująca się na przedmiotowej nieruchomości – jak wynika z dokumentacji fotograficznej – budynkiem zaś (jeszcze) nie jest. Jak bowiem także zauważa NSA w przywołanym wyroku: „Nawet, jeśli zamierzeniem zbywcy i nabywcy było istnienie na działce budynku, to na moment dostawy było to zdarzenie przyszłe, i nie pewne„. 

 

Wskazać zatem trzeba, że jeśli na danym gruncie znajduje się obiekt, który nie ma jeszcze wszystkich wymaganych cech budynku, czy też budowli, to przedmiotem dostawy jest grunt niezabudowany. 

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x