Od 1 lipca skarbówka będzie mogła prześwietlić nam konto

Udostępnij ten wpis:

Wejście w życie tzw. Nowego Polskiego Ładu niesie za sobą nie tylko wiele istotnych zmian w zakresie opodatkowania osób fizycznych, ale, o czym mało kto wie, w znaczący sposób rozszerza uprawnienia organów podatkowych do uzyskania z banku informacji objętych do tej pory tajemnicą bankową. Krótko mówiąc, organom podatkowym od 1 lipca 2022 r. będzie znacznie łatwiej uzyskać dane z rachunków bankowych osób fizycznych. Wszystko przez jedną, z pozoru drobną, zmianę.

Tajemnica bankowa

Zgodnie z Prawem bankowym bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje. Oznacza to, że co do zasady bankowi nie wolno ujawniać m.in. danych dotyczących naszych środków na rachunku bankowym czy historii naszych transakcji.

Przepisy oczywiście przewidują wyjątki od tej zasady. Prawo bankowe przewiduje, że bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową m.in. Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego albo naczelnika urzędu skarbowego na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. Musi być to związane jednak z toczącym się postępowaniem karnym lub postępowaniem w sprawach o przestępstwa skarbowe przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy zawartej z bankiem lub , w związku z toczącym się postępowaniem karnym lub postępowaniem w sprawach o przestępstwa skarbowe popełnione w zakresie działalności osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, która jest posiadaczem rachunku, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub przestępstwom skarbowym, ich wykrycia albo ustalenia ich sprawców i uzyskania dowodów ich popełnienia, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa lub przestępstwa skarbowego albo ich równowartości, w związku z prowadzonymi czynnościami analitycznymi, czy wreszcie w związku z wszczętą kontrolą celno-skarbową, kontrolą podatkową albo toczącym się postępowaniem podatkowym albo czynnościami audytowymi.

Zmiana przepisów od 1 lipca 2022 r.

Od 1 lipca zmianie ulega treść przepisu art. 48 ust. 1 ustawy o KAS. Zasadnicza zmiana sprowadza się do zastąpienia dotychczasowego sformułowania „podejrzany” zwrotem „osoba fizyczna”. Ponadto dodaje się jeszcze jeden podmiot uprawniony do pozyskania danych objętych tajemnicą bankową – naczelnika urzędu skarbowego. Co te zmiany oznaczają w praktyce? Przede wszystkim pozwalają już nie tylko Szefowi KAS i naczelnikowi urzędu celno-skarbowego uzyskać informację objętą tajemnicą bankową, ale wyposażają w to narzędzie również naczelników urzędów skarbowych. Ponadto, w znaczny sposób rozszerzeniu ulega katalog podmiotów, co do których organy podatkowe będą mogły wystąpić o dane objęte tajemnicą bankową.

Obecnie szef KAS oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych mają możliwość pozyskania danych z rachunków bankowych, w zakresie w jakim prowadzone postępowanie dotyczy osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Do tej pory, żeby organy podatkowe mogły zajrzeć na konto podatnika musiały najpierw wszcząć postępowanie podatkowe przeciwko tej osobie.  Dopiero wówczas organ mógł wystąpić do banku o udostępnienie informacji o rachunkach. Kluczowe było zatem posiadanie statusu podejrzanego, a ten można było nabyć dopiero po postawieniu podatnikowi zarzutów. Prowadzenie postępowania karnoskarbowego jedynie w sprawie nie dawało podstaw do uzyskania z banku danych objętych tajemnicą bankową.

Zmiana jaką od 1 lipca br. wprowadza ustawodawca pozwala na pozyskanie danych objętych tajemnicą bankową nie tylko wobec podejrzanego, ale już wobec osoby fizycznej. Nie jest zatem potrzebne prowadzenie postępowania karnoskarbowego w stosunku do konkretnego podatnika. Tym samym od 1 lipca 2022 r. bank nie będzie miał możliwości odmówić żądaniu organu podatkowego powołując się na tajemnicę bankową.

Zakres informacji

Zakres informacji, które organy podatkowe będą mogły uzyskać od banków jest bardzo szeroki. Obejmuje on informacje o:

  • posiadanych lub współposiadanych rachunków bankowych lub posiadanych pełnomocnictwach do dysponowania rachunkami bankowymi, liczbie tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem dat oraz kwot poszczególnych wpływów, dat oraz kwot poszczególnych obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców;
  • posiadanych lub współposiadanych rachunków pieniężnych, rachunków papierów wartościowych lub posiadanych pełnomocnictw do dysponowania takimi rachunkami, liczby tych rachunków, a także obrotów, stanów tych rachunków oraz ich historii;
  • zawartych umów kredytowych lub umów pożyczki, z podaniem okresu, na jaki zostały zawarte, wysokości zobowiązań wynikających z tych kredytów lub pożyczek, celów, na jakie zostały udzielone, i sposobu zabezpieczenia ich spłaty, a także umów depozytowych, umów udostępniania skrytek sejfowych oraz ich historii;
  • nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi;
  • obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowym.

Ocena zmian

Niewątpliwie wprowadzane od 1 lipca przepisy należy ocenić negatywnie. Po 1 lipca 2022 r. tajemnica bankowa w stosunku do organów podatkowych de facto przestanie obowiązywać. Banki nie będą mogły odmówić udzielenia żądanych informacji, bowiem nie będzie już przesłanki posiadania statusu podejrzanego, a więc bank nie będzie mógł już oczekiwać wykazania, że podatnik ma postawione zarzuty. Wreszcie, rodzi to olbrzymie pole do nadużyć. Z łatwością można wyobrazić sobie sytuacje, kiedy to organy podatkowe będą korzystały z nowych uprawnień w błahych sprawach, np. po anonimowym donosie na sąsiada, który można byłoby zweryfikować w inny sposób aniżeli uzyskaniem danych objętych tajemnicą bankową.

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x