Nowy mechanizm weryfikacji danych – czyli dlaczego banki, notariusze i prawnicy powinni weryfikować wpisy klientów w CRBR?

Udostępnij ten wpis:

W wyniku zeszłorocznej nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu doszło do dużych zmian w zakresie zgłaszania danych przedsiębiorców do CRBR. Nowelizacja objęła jednak nie tylko przedsiębiorców, ale również instytucje, które świadczą usługi na ich rzecz. Od końca października wskazane w ustawie instytucje zobowiązane powinny w określonych przypadkach weryfikować, czy dane klientów o beneficjentach rzeczywistych w CRBR zgadzają się ze stanem faktycznym i ewentualnie zgłaszać rozbieżności.

Jakie podmioty mają obowiązek dokonywania weryfikacji danych klientów w CRBR?

Obowiązek taki nałożono w zasadzie na wszystkie instytucje zobowiązane w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obejmuje on zatem m.in.:

 • banki i skoki,
 • firmy inwestycyjne i fundusze inwestycyjne,
 • towarowe domy maklerskie,
 • zakłady ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenie na życie,
 • kantory,
 • notariuszy w zakresie określonych czynności,
 • adwokatów i radców prawnych w zakresie określonych czynności,
 • doradców podatkowych,
 • biegłych rewidentów,
 • podmioty prowadzące usługowo księgi rachunkowe,
 • pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych,
 • instytucje pożyczkowe.

Kiedy notariusze powinni dokonywać weryfikacji?

Notariusze są zobowiązani do weryfikacji CRBR klienta w razie dokonywania w formie aktu notarialnego następujących czynności:

 • przeniesienie własności wartości majątkowej, w tym sprzedaż, zamiana lub darowizna ruchomości lub nieruchomości,
 • zawarcie umowy działu spadku, zniesienia współwłasności, dożywocia, renty w zamian za przeniesienie własności nieruchomości oraz o podział majątku wspólnego,
 • przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa użytkowania wieczystego oraz ekspektatywy odrębnej własności lokalu,
 • wniesienie wkładu niepieniężnego po założeniu spółki,
 • zawarcie umowy dokumentującej wniesienie lub podwyższenie wkładów do spółki albo wniesienie lub podwyższenie kapitału zakładowego,
 • przekształcenie lub połączenie spółek,
 • zbycie przedsiębiorstwa,
 • zbycie udziałów w spółce.

Weryfikacja powinna następować także w przypadku prowadzenia rejestru akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmowania związanych z tym czynności.

Kiedy adwokaci, radcowie prawni i doradcy podatkowi powinni dokonywać weryfikacji?

Weryfikacji CRBR przez adwokatów i radców prawnych można spodziewać się w związku z czynnościami doradztwa prawnego i podatkowego dotyczącego czynności:

 • kupna lub sprzedaży nieruchomości, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • zarządzania środkami pieniężnymi, instrumentami finansowymi lub innymi aktywami klienta,
 • zawierania umowy o prowadzenie rachunku bankowego, rachunku papierów wartościowych lub wykonywania czynności związanych z prowadzeniem tych rachunków,
 • wnoszenia wkładu do spółki kapitałowej lub podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej,
 • tworzenia, prowadzenia działalności lub zarządzania spółkami kapitałowymi lub trustami.

Natomiast doradcy podatkowi są zobowiązani weryfikować CRBR klienta w związku z wszelkimi czynnościami doradztwa podatkowego.

Co się dzieje w przypadku wykrycia rozbieżności przez instytucję zobowiązaną?

W razie wykrycia rozbieżności pomiędzy wpisem beneficjentów rzeczywistych w CRBR a stanem faktycznym, instytucja zobowiązana powinna najpierw podjąć kroki w celu wyjaśnienia zaistniałych rozbieżności. Wykrycie rozbieżności nie musi zatem koniecznie zakończyć się ich zgłoszeniem do Ministra Finansów. Możliwa jest bowiem sytuacja, gdy klient wyjaśni zaistniałe odmienności w sposób dostateczny, bądź dokona aktualizacji danych o beneficjentach zgodnie ze stanem faktycznym na skutek otrzymanej od usługodawcy informacji.

Jednak w przeciwnym wypadku, instytucja zobowiązana powinna zgłosić wykryte rozbieżności do Ministra Finansów. Razem ze zgłoszeniem należy przekazać uzasadnienie i odpowiednią dokumentację dotyczącą rozbieżności.

Minister podejmie wtedy czynności zmierzające do ich wyjaśnienia. Może on wszcząć postępowanie w celu wyjaśnienia, czy informacje zgromadzone w Rejestrze są prawidłowe i aktualne. Informacja o wszczęciu oraz zakończeniu postępowania będzie zamieszczana w CRBR. Po zakończeniu postępowania Minister może wydać decyzję o sprostowaniu danych w CRBR. Zastąpi ona zgłoszenie do CRBR nowych danych.

Powyższe oznacza, że Minister może uzyskać informację (np. od banku czy notariusza), że dane zgromadzone w CRBR są nieaktualne. Wykazanie w CRBR nieprawidłowych danych wiąże się natomiast z dolegliwymi sankcjami finansowymi. Warto zatem podjąć współpracę z instytucjami zobowiązanymi celem wyjaśnienia zaistniałych rozbieżności.

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x