Ujawnianie strategii podatkowych – kolejne obowiązki dla dużych podatników

Udostępnij ten wpis:

Planowane zmiany

W ślad za funkcjonującym od 2017 r. obowiązkiem upubliczniania danych z zeznań podatkowych największych podatników podatku dochodowego, Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić kolejny obowiązek, który ma w założeniu uszczelnić system podatkowy i wesprzeć walkę z agresywną optymalizacją.

Zgodnie z planami rządu od 1 stycznia 2021 r. na podatnikach CIT będzie ciążył obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej. Rozwiązanie to ma zwiększyć transparentność podatkową podmiotów zajmujących kluczowe pozycje na polskim rynku.

Kto będzie musiał ujawniać informacje o strategii podatkowej?

Obowiązek ten obejmie przede wszystkim duże firmy osiągające wysokie zyski. Według rządowego projektu, o strategii podatkowej informować mają przede wszystkim podatnicy CIT, u których wartość przychodu uzyskana w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.

Drugą grupą podmiotów objętych obowiązkiem będą podatkowe grupy kapitałowe, tym razem, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów. Będą one musiały ujawniać informacje dotyczące samej podatkowej grupy kapitałowej, ale także każdej ze spółek wchodzących w jej skład.

Jakie informacje będą podlegały ujawnieniu?

Do strategii podatkowej, którą przedsiębiorcy będą musieli ujawnić, projekt zmian zalicza szeroki zakres, w dodatku dość szczegółowych, informacji. Podatnicy powinni opublikować dane dotyczące:

  1. procesów i procedur zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
  2. dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
  3. realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Polski i liczby przekazanych informacji o schematach podatkowych MDR,
  4. transakcji z podmiotami powiązanymi (również niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi), których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów spółki,
  5. planowanych lub podejmowanych działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów z nim powiązanych,
  6. złożonych wniosków o wydanie interpretacji podatkowych, wiążących informacji stawkowych i wiążących informacji akcyzowych,
  7. rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, czyli tzw. rajach podatkowych.

Od zasad tych przewidziano jeden wyjątek. Nie będzie obowiązku ujawniania informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub tajemnicą procesu produkcyjnego.

Sposób udostępniania informacji

Informacje o strategii podatkowej za dany rok podatkowy powinny być zamieszczane na stronie internetowej podatnika (lub ewentualnie podmiotu powiązanego, gdy podatnik nie ma własnej strony internetowej) do końca dziewiątego miesiąca następującego po upływie terminu do złożenia zeznania CIT. Również w tym terminie podatnik będzie miał obowiązek przekazania naczelnikowi urzędu skarbowego informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczane są te dane.

Trzeba tutaj zaznaczyć, że udostępniane informacje powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

Co ważne, sprawozdania o strategii podatkowej za poprzednie lata powinny pozostać dostępne na stronach internetowych podatników w latach kolejnych.

Konsekwencje nowego obowiązku

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, dane dotyczące strategii podatkowych mają pomóc organom Krajowej Administracji Podatkowej w pozyskiwaniu wstępnych informacji o działaniach podatników, a także o powodach występujących różnic w ich rozliczeniach podatkowych.

Nie można również wykluczyć możliwości, że na podstawie ujawnionych strategii, organy będą decydowały o przeprowadzeniu kontroli podatkowej u konkretnych podmiotów.

Za niewykonanie obowiązku sporządzania i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł nałożyć karę pieniężną w wysokości do 250 000 zł.

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x