Cała Polska strefą ekonomiczną. Jakie korzyści podatkowe daje ustawa o wspieraniu nowych inwestycji?

Udostępnij ten wpis:
Dotychczasowe przepisy o strefach ekonomicznych

Specjalne strefy ekonomiczne stanowią instrument zachęcający do inwestowania w Polsce, istniejący od lat dziewięćdziesiątych. Zainwestowanie w SSE umożliwia przyznanie inwestorowi zwolnienia z podatku dochodowego, którego wysokość zależy od wartości inwestycji. Jak pokazuje praktyka, pomimo popularności tego instrumentu (na koniec 2016 r. przedsiębiorcy posiadali 2263 ważne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE), posiada on także pewne wady, do których zaliczyć można:

  1. ograniczenie terytorialne prowadzenia działalności dającej prawo do uzyskania korzyści podatkowej;
  2. ograniczenia czasowe funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych.

Z dniem 30 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Nowe przepisy także umożliwiają skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego, a co więcej wychodzą naprzeciw wskazanym wyżej problemom. Uzyskanie prawa do zwolnienia dochodów od podatku będzie zatem łatwiejsze. Nie zmieni się natomiast mechanizm zwolnienia – korzyść polegać będzie na zwolnieniu od podatku dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej – do limitu, zależącego od wartości inwestycji.

Złagodzenie ograniczeń terytorialnych

Nowe zasady uzyskiwania prawa do zwolnienia podatkowego, zawarte w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji, wiążą się z odejściem od „sztywnych” ograniczeń terytorialnych – pod rządami nowej ustawy prawo do zwolnienia podatkowego można nabyć, inwestując w dowolnym miejscu w kraju.

Jednak – co istotne – miejsce lokalizacji inwestycji nie będzie pozostawać bez znaczenia dla uzyskania korzyści podatkowej. W celu skorzystania ze zwolnienia przedsiębiorca powinien zainwestować określoną kwotę – progi „wejścia” zależą od stopy bezrobocia w powiecie, w którym ma być zlokalizowana inwestycja. Tę kwestię poruszymy w jednym z następnych wpisów na blogu.

Przykład
W przypadku realizacji inwestycji w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lecz nie wyższa niż 200%, przedsiębiorca zobowiązany jest do poniesienia kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 20 mln zł.

Należy podkreślić, że wymagany poziom zaangażowania kapitału ulega zmniejszeniu w przypadku pewnych rodzajów działalności, a także w przypadku inwestorów będących
mikro-, małymi lub średnimi przedsiębiorcami
.

Przykład
Koszty kwalifikowane nowej inwestycji, które jest obowiązany ponieść mikroprzedsiębiorca, obniża się o 98%.
Wydłużenie okresu korzystania ze zwolnienia podatkowego

O ile funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych było ograniczone w czasie (okres korzystania przez danego przedsiębiorcę ze zwolnienia podatkowego wynikał z końcowej daty funkcjonowania strefy), o tyle nowe rozwiązania umożliwiają korzystanie ze zwolnienia podatkowego przez okres obowiązywania decyzji o wsparciu, wydanej danemu przedsiębiorcy. Decyzję o wsparciu wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15. Zwiększa to szanse przedsiębiorcy na wykorzystanie dostępnego limitu pomocy publicznej.

Biorąc pod uwagę fakt, że specjalne strefy ekonomiczne działać będą tylko do 2026 r., zazwyczaj korzystniejsze będzie uzyskanie zwolnienia podatkowego na nowych warunkach – uzyskanie zwolnienia na „starych” zasadach może wiązać się z ryzykiem niewykorzystania dostępnej puli pomocy publicznej.

Jaka działalność kwalifikuje się do objęcia pomocą?

Uzyskanie decyzji o wsparciu wymaga zainwestowania w rzeczowe aktywa trwałe (np. nieruchomość lub linię produkcyjną) lub wartości niematerialne i prawne (np. patent). Celem takiej inwestycji powinno być:

  • założenie nowego przedsiębiorstwa,
  • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,
  • dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub
  • zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

Co ważne, warunkiem uzyskania wsparcia będzie spełnienie tzw. kryteriów jakościowych. W praktyce polega to na uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów (co do zasady – 6 punktów), związanych ze spełnieniem kryteriów preferowanych przez państwo.

Powyższe kryteria zostały szczegółowo opisane w przepisach – odrębnie dla sektora usług oraz dla sektora przemysłowego.

Przykład
Inwestycja w projekty usługowe, wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, wiąże się z przyznaniem 1 punktu. Mowa tu przykładowo o inwestycji w sektorze profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Podsumowując:

  • nowe zasady uzyskiwania zwolnienia wiążą się z szeregiem uproszczeń – najważniejszym z nich jest brak ograniczenia terytorialnego dla inwestycji;
  • wartość korzyści podatkowej (limit zwolnienia podatkowego) uzależniona jest od wartości inwestycji;
  • przed podjęciem decyzji o ubieganiu się o przyznanie zwolnienia podatkowego sprawdzić należy, czy planowana działalność wpisuje się w kryteria preferowane przez państwo.

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x