Węzeł gordyjski w spółce komandytowej – czyli o neutralności wypłat zysku komplementariuszom

wezel

Gdzie leży problem?

Po “wejściu” w CIT spółki komandytowej zyski wypłacane wspólnikom podlegają podwójnemu opodatkowaniu. Raz – na poziomie samej spółki, drugi raz – przy wypłacie. Podatek od wypłat zysku pobierany jest przez spółkę jako płatnika.

Ustawodawca postanowił jednak zneutralizować efekt podwójnego opodatkowania dochodu w odniesieniu do zysków wypłacanych komplementariuszom. Dlaczego? Chodzi o to, że ci wspólnicy ponoszą pełną, nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki (podobnie jak np. wspólnicy spółek jawnych). Skoro tak, to nie powinni być “karani” podwójnym opodatkowaniem.

W związku z tym do ustaw o podatkach dochodowych wprowadzono mechanizm, zgodnie z którym podatek od wypłaty komplementariuszowi zysku spółki pomniejsza się o część CIT spółki komandytowej (przypadającą oczywiście na udział w zyskach spółki tego wspólnika).

Praktyka (a także kodeks spółek handlowych) dopuszcza wypłatę wspólnikom (w tym komplementariuszom) zaliczek na poczet zysku. Spółka komandytowa płaci w ciągu roku zaliczki na poczet CIT. Pytanie zatem, czy spółka, wypłacając w ciągu roku zaliczkę na poczet zysku komplementariuszom może pomniejszyć podatek z tego tytułu o “swoje” zaliczki na poczet CIT? Pytanie, czy w ogóle powstaje przychód z tytułu wypłaty zaliczki?

Wyrok NSA z 3 grudnia 2021 r.

W bardzo ciekawym orzeczeniu z 3 grudnia 2020 r. (II FSK 2048/18) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że:

  1. Z tytułu wypłaty zaliczki na poczet zysku powstaje przychód.
  2. Nie ma możliwości pomniejszenia tego przychodu o zaliczkę na CIT spółki komandytowej, ponieważ odlicza się CIT należny za dany rok podatkowy – a kwota tego podatku nie jest znana w trakcie roku.
  3. Skoro jednak kwota odliczenia nie jest znana, to mimo że z tytułu wypłaty zaliczki komplementariuszowi powstaje przychód (obowiązek podatkowy), to nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Wnioski: wypłacając zaliczkę na poczet zysku komplementariuszowi spółka nie pobiera podatku dochodowego. Podatek płacony jest dopiero po zakończeniu roku podatkowego (jak się wydaje – po złożeniu przez spółkę zeznania rocznego CIT-8 – względnie po upływie terminu na złożenie tego zeznania).

Jaka jest praktyka organów podatkowych?

Wyrok NSA oczywiście nie tworzy prawa, jest jednak ciekawą i ważną wskazówką, w jaki sposób można interpretować regulacje ustaw o podatkach dochodowych w tym zakresie. Rodzi się oczywiście pytanie o to, w jaki sposób do tego problemu podejdą organy podatkowe.

W najnowszej interpretacji z 19 kwietnia 2021 r. (0115-KDIT1.4011.61.2021.1.MR) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że spółka ma obowiązek pobrać podatek od wypłaty zaliczki komplementariuszowi. Nie ma przy tym możliwości pomniejszenia tego podatku o CIT spółki. Wspólnicy mogą natomiast wystąpić o zwrot nadpłaty po zakończeniu roku podatkowego. Dyrektor KIS nie pozwolił przy tym na “odliczenie” tych nadpłat od podatku od wypłat zaliczek w kolejnym roku podatkowym.

W interpretacji nie nawiązano do wyroku NSA z 3 grudnia 2020 r., trudno zatem jednoznacznie ocenić potencjalny wpływ tego orzeczenia na praktykę. Trzeba jednak założyć, że przyjęcie, że zobowiązanie podatkowe z tytułu wypłaty zaliczki komplementariuszowi w trakcie roku nie powstaje będzie obarczone ryzykiem.

Warto mieć ten problem na względzie planując tzw. “roszadę” ról komandytariusza i komplementariusza. Trzeba zakładać, że komplementariusz, otrzymujący w trakcie roku zaliczki, potencjalnie uniknie podwójnego opodatkowania, ale dopiero po zakończeniu roku podatkowego w drodze zwrotu nadpłaty.

Konsekwencje utrudniania kontroli podatkowej

Podstawowe obowiązki podatnika w kontroli podatkowej

Przepisy regulujące instytucję kontroli podatkowej nakładają na kontrolowanego liczne obowiązki w toku kontroli podatkowej. Kontrolowany jest obowiązany m.in. udzielać w wyznaczonym terminie wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, dostarczać kontrolującemu żądane dokumenty,  czy chociażby przekazać wyciąg z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych zapisany w postaci elektronicznej. Ponadto reprezentant kontrolowanego, pracownik oraz osoba współdziałająca z kontrolowanym są obowiązani udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, w zakresie wynikającym z wykonywanych czynności lub zadań.

Czytaj dalej Konsekwencje utrudniania kontroli podatkowej

Czy restauracje i kawiarnie powinny płacić „podatek cukrowy” (opłatę od środków spożywczych) i składać CUK-1?

Podatek cukrowy

Ogólnie o podatku cukrowym pisałem już we wpisie z 5 listopada 2020 r. – sporo jednak wydarzyło się od tego momentu. Niestety nadal wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi.

Obszarem pełnym wątpliwości są obowiązki branży HORECA, a szczególnie restauracji i kawiarni (punktów gastronomicznych sprzedających jedzenie na wynos). Czy zatem restauratorzy są podatnikami „podatku cukrowego”?

Na to pytanie trzeba odpowiedzieć stanowczo pozytywnie, mogą nimi być, ale nie zawsze będą.

Staną się nimi jeśli wyprodukują napój objęty opłatą i dokonają jego sprzedaży detalicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej konsumentowi na podstawie umowy zawartej zarówno w lokalu jak i poza nim – także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie niezaewidencjonowanej. Punkty gastronomiczne będą obowiązane do uiszczenia opłaty również, gdy dokonają sprzedaży wytworzonych napojów do punktu, w którym jest prowadzona sprzedaż detaliczna (co ma miejsce niekiedy w przypadku wzajemnych rozliczeń pomiędzy restauracjami).

Przypomnieć należy, że w rozumieniu ustawy (o zdrowiu publicznym) napój to wyrób w postaci napoju oraz syrop będący środkiem spożywczym, ujęty w wyszczególnionych w ustawie o zdrowiu publicznym klasach 10.32 i 10.89 PKWiU i dziale 11 PKWiU, w którego składzie znajduje się cukier, słodzik, kofeina lub tauryna z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie. Nie ma więc wątpliwości, że lemoniada, kompot czy nawet bezalkoholowe mojito (szczególnie sprzedawane na wynos), w zależności od okoliczności sprzedaży będą klasyfikowane do działu 11 PKWiU „Napoje” i wówczas muszą być objęte opłatą lub działu 56 PKWiU „Usługi związane z wyżywieniem” i w tej sytuacji nie będą objęte opłatą.

Czytaj dalej Czy restauracje i kawiarnie powinny płacić „podatek cukrowy” (opłatę od środków spożywczych) i składać CUK-1?

Czy podatnik korzystający z ulgi IP Box ma obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji?

Ulga IP Box umożliwia zastosowanie preferencyjnej stawki podatku 5% do dochodu osiągniętego przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (dalej: prawa IP).

Ustawodawca przewidział zamknięty katalog kwalifikowanych praw IP, co do których ulga IP Box może być zaimplementowana.

Dochód z kwalifikowanego prawa IP ustala się go jako iloczyn:

  1. dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym oraz
  2. wskaźnika nexus.
Czytaj dalej Czy podatnik korzystający z ulgi IP Box ma obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji?