Czy podatnik korzystający z ulgi IP Box ma obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji?

Udostępnij ten wpis:

Ulga IP Box umożliwia zastosowanie preferencyjnej stawki podatku 5% do dochodu osiągniętego przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (dalej: prawa IP).

Ustawodawca przewidział zamknięty katalog kwalifikowanych praw IP, co do których ulga IP Box może być zaimplementowana.

Dochód z kwalifikowanego prawa IP ustala się go jako iloczyn:

  1. dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym oraz
  2. wskaźnika nexus.

Uwaga!

Nie wystarczy tylko prawidłowo obliczyć dochód z  kwalifikowanego prawa IP –  warunkiem skorzystania przez podatnika z ulgi IP Box jest bowiem prowadzenie odrębnej rozbudowanej ewidencji w tym zakresie. Podatnicy powinni:

  1. wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych,
  2. prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,
  3. wyodrębnić koszty przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu,
  4. dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3,
  5. dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług – w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Dotychczas organy podatkowe stały na stanowisku, że jeśli taka ewidencja nie jest prowadzona na bieżąco, to nie można zastosować preferencyjnej stawki 5%.

Dyrektor KIS w interpretacji z 10 marca 2020 r. (0113-KDIPT2-3.4011.102.2020.1.ST) wyraził pogląd, zgodnie z którym zaewidencjonowanie i wyodrębnienie wszystkich operacji finansowych dotyczących IP Box nie może odbyć się na koniec okresu rozliczeniowego. Co więcej, Dyrektor KIS stwierdził, że stworzenie w przyszłości odrębnej ewidencji tylko po to, aby wypełnić obowiązek wynikający z art. 30cb ust. 1 u.p.d.o.f. (odpowiednio art. 24e ust. 1 u.p.d.o.p.), nawet w sytuacji kiedy na jej podstawie możliwe będzie prawidłowe określenie podstawy opodatkowania stawką 5%, uniemożliwia zastosowanie preferencyjnej stawki opodatkowania uzyskiwanych dochodów”.

Zwracamy jednak uwagę, że sądy administracyjne prezentują w tym zakresie odmienny pogląd. Zgodnie z wyrokiem WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 30 lipca 2020 r. (I SA/Go 115/20) „dla celów obliczenia dochodu kwalifikowanego IP istotne jest by ewidencja ta była prowadzona w sposób należyty, tak aby móc w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać łączą sumę przychodów i kosztów podatkowych, dochodów, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5%. Odrębna od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencja ma na celu obliczenie podstawy opodatkowania. Ewidencja ma być sporządzona w sposób mający osiągać wskazany cel. Jeżeli ten cel spełnia należy ją uznać za prowadzoną w sposób należyty”.

Takie samo stanowisko przyjął WSA we Wrocławiu w wyroku z 26 sierpnia 2020 r. (I SA/Wr 170/20). Sąd stwierdził, że jeśli ewidencja – na dzień dokonania rozliczenia – umożliwia określenie prawidłowej podstawy opodatkowania stawką 5%, to ewidencja jest prowadzona w sposób należyty i spełnia swój cel.

Stanowisko sądów administracyjnych należy ocenić jako słuszne. Dla organów podatkowych powinno być wystarczające, że podatnik chcący zastosować ulgę IP Box, prowadzi ewidencję w taki sposób, że możliwe jest ustalenie prawidłowej podstawy opodatkowania stawką 5%. Ewidencja, która nie jest sporządzana na bieżąco, nadal może być uznana za prowadzoną należycie. Biorąc pod uwagę wyżej powołane wyroki, liczymy, że wykształci się w tym zakresie linia orzecznicza korzystna dla podatników.

Potrzebujesz wsparcia podatkowego lub prawnego?

Wypełnij niezobowiązująco poniższy formularz,
a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x