Obowiązek wykazywania w JPK VAT faktur wystawionych dla konsumentów

Ustawa o VAT nakłada na podatników obowiązek rejestrowania na kasie fiskalnej sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Z kolei podatnicy zwolnieni z powyższego obowiązku na podstawie rozporządzenia, powinni prowadzić ewidencję sprzedaży w taki sposób, aby możliwe było określenie wartości sprzedaży prowadzonej na rzecz konsumentów oraz wysokości podatku należnego z […]