Majątek otrzymany w darowiźnie – niekorzystne skutki podatkowe w 2018 roku!

  Amortyzacja majątku otrzymanego w darowiźnie bądź spadku do końca 2017 roku Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) w razie nabycia składnika majątku (środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej) w drodze spadku bądź darowizny jego wartością początkową, od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, jest, co do zasady, wartość […]