Dotacje w podstawie opodatkowania i proporcji VAT

Piggy bank standing by a blackboard with charity donation message.  Isolated on white.

Dotacja jako element podstawy opodatkowania

Dotacje i subwencje na stałe zagościły w polskim obrocie gospodarczym. Stanowią także konieczne uzupełnienie (a często wręcz podstawę) działalności podatników realizujących projekty naukowe i badawcze. Bezzwrotne finansowanie tego rodzaju przybiera różne formy i przeznaczane jest na różne cele. Niektóre kategorie dofinansowań mogą wpływać na rozliczenia w podatku od towarów i usług. W niniejszym wpisie wskażemy główne obszary problematyki z tym związanej. Czytaj dalej Dotacje w podstawie opodatkowania i proporcji VAT

Odpowiedzialność członków zarządu – kilka uwag praktycznych

Bad Record

 

Regulacja prawna źródłem wątpliwości

Członkowie zarządu mogą ponosić odpowiedzialność szczególnego rodzaju – za zaległości podatkowe spółki kapitałowej. Podstawę prawną takiej odpowiedzialności przewiduje art. 116 Ordynacji podatkowej. Organy podatkowe chętnie i często korzystają z tej instytucji prawnej. Pomimo prawie 20 lat obowiązywania regulacji, praktyka stosowania przepisów nadal jednak nie rozwiała wielu wątpliwości. W niniejszym wpisie prezentujemy wybrane aspekty praktyczne związane z przypisaniem takiej odpowiedzialności. Czytaj dalej Odpowiedzialność członków zarządu – kilka uwag praktycznych

Pierwsze zasiedlenie przed Trybunałem Sprawiedliwości

Richterhammer und Gesetzbuch - Europäische Union

O wątpliwościach co do zgodności ustawy o VAT z dyrektywą 2006/112 raz jeszcze

Na naszym blogu wielokrotnie wskazywaliśmy już na wątpliwości co do zgodności zwolnienia z VAT dostawy budynków i budowli, ukształtowanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT z dyrektywą 2006/112. Problem ten dostrzeżony został już w orzecznictwie NSA, czego wyrazem może być wyrok z 14 maja 2015 r. (I FSK 382/14). Wątpliwości te dotyczą treści definicji pojęcia pierwszego zasiedlenia, wprowadzonej do systemu polskiego prawa podatkowego w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT (w szczególności w odniesieniu do budynków i budowli, będących przedmiotem ulepszenia), choć kwestionować można w ogóle dopuszczalność wprowadzenia przez polskiego ustawodawcę własnej definicji pojęcia pierwszego zasiedlenia.

Rozstrzygnie Trybunał

Czytaj dalej Pierwsze zasiedlenie przed Trybunałem Sprawiedliwości

Umorzenie zaległości podatkowych – czy z urzędem skarbowym można się dogadać?

Bankruptcy - Business Person holding an empty wallet

Zasada powszechności opodatkowania a rzeczywistość gospodarcza

Z art. 84 Konstytucji RP wynika powszechny obowiązek do ponoszenia określonych w ustawach ciężarów i świadczeń publicznych (w tym podatków). Przepis ten wyznacza zasadę powszechności opodatkowania. Praktyka życia gospodarczego pokazuje jednak, że w niektórych przypadkach przedsiębiorca nie jest w stanie udźwignąć tych ciężarów. Wypadki losowe, nieuczciwy kontrahent i utrata płynności finansowej, zmiana prawa (także przepisów podatkowych!), nagła i nieoczekiwana zmiana uwarunkowań gospodarczych, w których prowadzona jest działalność firmy, pogorszenie koniunktury czy nawet zdrowia,  powodują, że podatnik staje przed widmem bankructwa. Czy w takim wypadku można liczyć na umorzenie powstałych już zaległości podatkowych?

Czytaj dalej Umorzenie zaległości podatkowych – czy z urzędem skarbowym można się dogadać?

Podatek dochodowy od podziału majątku likwidowanej spółki osobowej – fiskus za, a nawet przeciw

Fotolia_57367065_S

Podział majątku likwidowanej spółki osobowej

W rezultacie likwidacji lub rozwiązania bez likwidacji spółki osobowej bardzo często pozostaje majątek spółki, który musi zostać podzielony pomiędzy wspólników. Majątek taki mogą stanowić zarówno środki pieniężne jak i inne aktywa – materialne (nieruchomości, ruchomości) i niematerialne (prawa), niejednokrotnie o dużej wartości rynkowej. Można zatem postawić pytanie – jaki skutek podatkowy (i czy w ogóle jakiś) powoduje dla wspólników rozdysponowanie majątku „likwidacyjnego” spółki osobowej. Przepisy obydwu ustaw o podatkach dochodowych nie pozostawiają tej kwestii bez regulacji. Te i dalsze uwagi nie dotyczą przy tym spółki komandytowo-akcyjnej, która będąc spółką osobową w rozumieniu prawa handlowego pozostaje jednocześnie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Czytaj dalej Podatek dochodowy od podziału majątku likwidowanej spółki osobowej – fiskus za, a nawet przeciw