03 paź

Umorzenie zaległości nie dla poszkodowanych przez zaniedbania państwa – sprawa ZAiKS

Hand grabbing money bag

Przesłanki umorzenia zaległości podatkowych – nowe orzecznictwo

Parę miesięcy temu pisaliśmy na blogu o nowym orzecznictwie NSA liberalizującym podejście do problematyki umorzenia zaległości podatkowych. Sąd ten coraz częściej wskazuje, że możliwość umorzenia zaległości nie może być ograniczana wyłącznie do sytuacji, w których brak zapłaty podatku wynikał z okoliczności nadzwyczajnych (np. klęsk żywiołowych).

Jednocześnie zauważono, że pojęcie ważnego interesu podatnika funkcjonuje w szerszym znaczeniu i przesłanka ta może wystąpić także w związku ze znacznym wzrostem wydatków i spadkiem dochodów firmy, a także koniecznością ponoszenia wydatków na ochronę zdrowia przedsiębiorcy oraz członków najbliższej rodziny.

A co z błędami państwa?

Czytaj więcej

28 wrz

Udostępnianie apartamentów wakacyjnych – inwestycja z bagażem problemów

Modern house interior

Apartament jako inwestycja

Zakup apartamentu w miejscowości wypoczynkowej to obecnie popularne rozwiązanie dla osób dysponujących wolnym kapitałem. Ten rodzaj inwestycji spopularyzował się na tyle w ostatnich latach, że duża część deweloperów rozszerza swoje oferty o usługi zarządzania wynajmem apartamentów. Posiadanie własnego apartamentu w kurorcie wypoczynkowym daje w takim przypadku możliwość nie tylko dysponowania lokum do własnych celów wakacyjnych, ale także osiągania stałych (choć niewielkich) zysków z wynajmu. Stałym elementem inwestycji jest zaangażowanie operatora – zewnętrznego podmiotu (często jest nim sam deweloper), który dba o wyszukiwanie klientów i obsługę wynajmu. Osiąganie zysku z takiej usługi wywołuje skutki m.in. na gruncie VAT. Czytaj więcej

15 wrz

Zakup usług niematerialnych za granicą a podatek u źródła

Background image with world map and connection lines

Kupując za granicą niektóre usługi niematerialne narażasz się na obowiązek zapłaty podatku

Kupowanie za granicą towarów i usług jest powszechną praktyką w obecnych realiach gospodarczych. W tym kontekście przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na zakupywane tam usługi niematerialne. Zakup niektórych usług niematerialnych może wiązać się bowiem z obowiązkiem zapłaty podatku (tzw. podatek u źródła) od wynagrodzenia płatnego zagranicznemu kontrahentowi. Dotyczy to np. usług doradczych, księgowych, reklamowych, a także kupowania biletów lotniczych, praw autorskich i know-how.

Czytaj więcej

12 wrz

Pierwsze zasiedlenie w VAT – czy organ może powołać się na wadliwą implementację dyrektywy przeciwko podatnikowi?

Flags of Poland and the European Union Divided Diagonally - 3D Render of the Polish Flag and EU Flag with Silky Texture

Rozumienie pierwszego zasiedlenia w obecnie wydawanych interpretacjach

W aktualnie wydawanych interpretacjach indywidualnych jednolicie przyjmuje się, że przez pierwsze zasiedlenie, abstrahując od treści polskich przepisów (art. 2 pkt 14 ustawy o VAT), rozumie się „pierwsze zajęcie”, czy „pierwsze używanie” budynku i budowli. W interpretacjach tych organy podatkowe powołują się na wyrok NSA z 14 maja 2015 r. (I FSK 382/14) stwierdzając, że polski ustawodawca nie miał prawa do zawężenia definicji pierwszego zasiedlenia względem rozumienia tego pojęcia ukształtowanego w dyrektywie VAT. Organy podatkowe, ustalając zakres zwolnienia z VAT dostawy budynków i budowli powołują się na niezgodność polskiej ustawy z dyrektywą VAT (na wadliwą implementację dyrektywy VAT w Polsce).

Czy takie działanie jest prawidłowe?

Czytaj więcej

02 wrz

Unikanie opodatkowania – reorganizacja działań administracji podatkowej

Porcelain businessman with loupe on the gray background. 3d illustration.

Nowe zadania Departamentu Systemu Podatkowego

W komunikacie z 18 sierpnia 2016 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o reorganizacji Departamentu Systemu Podatkowego (DSP), w którym skupić mają się działania dotyczące trzech aspektów:

  • przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania poprzez stosowanie generalnej klauzuli antyabuzywnej;
  • zawieranie porozumień dotyczących uznania prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania cen transakcyjnych;
  • nadzór nad jednolitym stosowaniem przepisów prawa podatkowego (w szczególności ukrócenie procederu „legalizacji” schematów abuzywnych przez system interpretacji).

Działanie te wpisują się w kontynuowaną aktywność Ministerstwa Finansów na polu walki z unikaniem opodatkowania. Czytaj więcej

19 sie

Jak wykreślić hipotekę urzędu skarbowego?

Haus unter Richterhammer
Hipoteka jako zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego
Ustanowienie hipoteki na nieruchomości podatnika stanowi jeden ze sposobów zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego (zapłaty zaległości podatkowych). Ustanowienie hipoteki miało przy tym daleko idące konsekwencje dla samego bytu zobowiązania podatkowego. Otóż zgodnie z art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką (a także zastawem skarbowym) nie ulegają przedawnieniu, choć mogą by wówczas egzekwowane wyłącznie z przedmiotu hipoteki (lub zastawu). Oznacza to, że przepis ten stanowił podstawę do „zamrożenia” przedawnienia zobowiązania podatkowego. Dlaczego piszę w czasie przeszłym?

Czytaj więcej

12 sie

Członek zarządu świadczący usługi zarządzania na rzecz spółki jako podatnik VAT

Rear view of a full length man in a formal suit who is looking out the window in a modern panoramic meeting room in Singapore. The concept of highly professional financial or legal services.

Inaczej w PIT, inaczej w VAT

Z wieloletniej i ugruntowanej już praktyki sądów administracyjnych i organów podatkowych wynika, że na gruncie podatku dochodowego wynagrodzenie otrzymywane przez członka zarządu zawsze stanowić będzie przychód z działalności wykonywanej osobiście. Sądy i organy konsekwentnie odmawiają uznania przychodów osiąganych w ten sposób za przychody związane z działalnością gospodarczą. Na gruncie VAT uznanie, że czynności nie stanowią działalności gospodarczej oznacza wyłączenie z zakresu tego podatku. Sprawa nie jest jednak tak oczywista jak w podatku dochodowym – dotychczas nie wypracowano jednolitego podejścia w tym zakresie. Mając na względzie konstrukcję odliczenia podatku naliczonego – ryzyko zakwestionowania takich usług w VAT obciąża zarówno członka zarządu będącego usługodawcą, jak i spółkę – usługobiorcę. Czytaj więcej

02 sie

Sprzedaż działek budowlanych przez osobę fizyczną a VAT

Land for sale

Czy jednorazowa sprzedaż działek „prywatnych” w ogóle może podlegać VAT?

Jeśli posiadasz grunt – działkę rolną – w atrakcyjnej okolicy, co do której potencjalnie istnieje możliwość zabudowy, trudno nie rozważyć podzielenia jej na mniejsze parcele oraz podjęcia działań, które zmierzałyby do umożliwienia ich zabudowy. Stanowi to wyraz racjonalnego gospodarowania swoim majątkiem i zwiększenia jego wartości.

W momencie jednak podjęcia decyzji o sprzedaży tak wydzielonych działek powstaje pytanie, czy osoba fizyczna, która dokonuje tego rodzaju czynności może być uznana za podatnika VAT?

Gdyby tak było, trzeba byłoby liczyć się z koniecznością poniesienia 23% podatku od towarów i usług (przy czym z reguły ciężar tego podatku poniesie sprzedający – nabywca, o ile nie jest podatnikiem VAT, mającym prawo do odliczenia, nie będzie zainteresowany dopłatą dodatkowych kwot ponad wartość rynkową ziemi).

Czytaj więcej

11 lip

Paliwo w ryczałcie za korzystanie z samochodów służbowych

polskie pienidze, zotwki, paliwo, tankowanie paliwa
Nieodpłatne korzystanie z samochodu służbowego przychodem dla pracownika

Umożliwienie korzystania przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych stanowi jego przychód ze stosunku pracy. Przez lata otwartym pozostawało pytanie o to, w jaki sposób ustalić wysokość tego przychodu. Pojawiały się pomysły, aby odwołać się do stawek wynajmu samochodów spotykanych na rynku, czy też oprzeć się na stawkach tzw. kilometrówki z przepisów wykonawczych Ministra Infrastruktury.

Czy można prościej? Ryczałt!

Czytaj więcej

06 lip

Brak obowiązku stosowania prewspółczynnika przed 2016 r.

button prozent smile

Korzystny wyrok WSA w Szczecinie

W jednym z poprzednich wpisów poruszyliśmy temat stosowania nowych przepisów o prewspółczynniku, wskazując na wątpliwości dotyczące ograniczenia w odliczeniu VAT w odniesieniu do zakupów dokonanych przed 1 stycznia 2016 r. W ostatnim czasie opublikowane zostało uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 16 czerwca 2016 r. (I SA/Sz 322/16), w którym Sąd potwierdził brak konieczności ograniczania odliczenia przed 2016 r. w przypadku zakupów dokonywanych na cele mieszane – związane z działalnością gospodarczą i z działalnością inną niż działalność gospodarcza. Czytaj więcej